چرا بعضی از خانم ها در اولین نزدیکی خونریزی ندارند